کرم کنجکاو به همراه ارابه

img


کرم کنجکاو به همراه ارابه اش

مناسب برای 6ماه وبالاتر

کرم صد پای کنجکاو عاشق این است که در ارابه سیبی اش به راحتی لم دهدوبه این طرف و آطرف برود. می توان آنرا از ارابه بیرون آورد و جداگانه باآن بازی کرد و بچه ها از نوای دلنشین وجیر جیر های بامزه آن لذت می برند.

سایر محصولات