پک حشره کش فارلین

img


پک حشره کش فارلین

بدون دیتیل متا تولامید (مواد فعال زننده در پشه ها): عصاره سیترونل طبیعی پشه را از پا در می آورد بدون اینکه جایی کثیف شود

دارای نوار چسبنده 3m است

با پوست تماس پیدا نمی کند: داخل یا خارج از منزل از پوست کودک شما در برابر پشه ها حفاظت می کند

تاثیر ماندگاری برای از بین بردن پشه ها دارد و آخرین نوع حشره کش در دنیای امروز است

 

cialis coupon codes printable cialis coupon cialis coupon code
discount card for prescription drugs free cialis samples coupon coupon for cialis
augmentin duo alkohol saveapanda.com augmentin allergia
sulfasalazine sigma sulfasalazine tablets sulfasalazine ec
ventolin inhaler nedir fyter.cn ventolin inhaler fiyat
buscopan smpc floridafriendlyplants.com buscopan ampula
motilium chien click motilium
imodium click imodium capsule
cialis cvs coupon click cialis discount
tegretol presentacion tegretol vademecum tegretol 200 mg

سایر محصولات