پلی جیم پروانه

img


این تشک با پدهای فراوان ، پراست از فعالیتهای محرکه برای بازی بیشتر وکشف اطراف ، این تشک دارای بالشتک دومنظوره که کودک هم میتواند سر خود راروی آن بگذارد وهم زمانی که به صورت چهاردست وپا مشغول بازی است میتواند سینه اش راروی آن بگذارد.

سه عدد اسباب بازی کوچک که با جغجغه وتاب خوردن کودک شما را سرکرم میکنندوهرکدام دارای حلقه های لاستیکی نرم به عنوان دندانگیر هستند ومیتوان آنها را در اطراف تشک بازی قرار داد. همچنین این اسباب بازی ها را میتوان به لبه های تختخواب کودک،صندلی ماشین،کالسکه وکریر وصل کرد.

اسباب بازی های موزیکال جداشدنی باآهنگ دلنشینی که دارد کودک رامجذوب خودمیکندونیازی به باطری ندارد.

سایر محصولات