پروانه نخ کش موزیکال

img


پروانه نخ کش موزیکال

مناسب زیر یکسال

پروانه موزیکال به کودک کمک میکند تاهمزمان باشنیدن آهنگ به جستجوبپردازد وبه دنبال آن برود. این پروانه هم دارای آهنگ دلنشینی بوده وآینه های آن برای کودک خطری ندارد وپیچ وتاب های زیادی برای جالب بودن نیز دارد.این وسیله نیازی به باطری ندارد.

سایر محصولات