صندلی ماشین 3گروهه kiwy italy رنگ Cherry

img


 kiwy italyصندلی ماشین 3گروهه

اصل ایتالیا

ایزوفیکس دار

تا 36 کیلو 

در 7 رنگ