راکر دودل وکرامپ

img


راکردودل و کرامپ

مناسب برای 6ماه وبالاتر

دودل یک اسب راکر دوست داشتنی وبامزه است که دوست کوچولویش کرامپ رانیز هرجاکه میرود باخود میبرد. بدن این راکر از پارچه با طرح های چاپ شده وقسمت های یال ودم آن ازالیاف چرم وجیر مصنوعی بسیار نرم است . پایه های چوبی آن بسیلر محکم بوده وقابل جداشدن است .

سایر محصولات