راکر بابل و پیپ

img


راکر بابل وپیپ

مناسب برای 9ماه وبالاتر

بابل یک اسب راکر دوست داشتنی است که دوست کوچولویش پیپ رانیز هرجاکه میرود باخود میبرد. بدن این راکر از پارچه بوکله بابافتنی زیباست وقسمت یال ودم آن از الیاف چرم وجیر مصنوعی بسیار نرم است .پایه های چوبی آن بسیار محکم بوده وقابل جداشدن است.

سایر محصولات