حلزون نرم باخانه بامزه

img


حلزون نرم با خانه بامزه

برای 6ماه وبالاتر

این اسباب بازی پراز هیجان وشگفتی های جالب بوده وکودک را به وجد وحرکت می آورد.همزمان که این حلزون نرم راروی چرخ های چوبی جداشدنی اش می کشید .کافیست که گوش هایش رافشاردهید تاآهنگ ملایمی شروع به نواختن کند.اگر سقف خانه حلزون را باز کنید میبینید که یک آینه مخفی پشت آن است ویک پروانه کوچولو هم توی خانه زندگی میکند.یادتان نرود که پشت در یک عکس بگذارید تا کودک باآن قایم باشک بازی کند.

سایر محصولات