بی بی آن بورد حلزون

img


بی بی آن برد   baby on board

مناسب زیر یکسال

حلزونی نرم که بچه اش راروی خانه ای که پشتش دارد حمل میکند.

حلزون نرم درحالی که حرکت میکند مراقب بچه اش که در خانه است نیز هست.

این عروسک گیره های لاستیکی دارد که میشود آن را به شیشه خودرو چسباند وبه آرامی تاب میخورد وجلوه قشنگی دارد که باعث جلب توجه سایر خودروهانیز میشود.

سایر محصولات